Przejdź do treści

Regulamin konkursu artystycznego „Filmujemy Kielce! Edycja 9”

Kielce 2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu artystycznego (zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 3/10, 00-640 Warszawa, KRS 0000025345, nr NIP 526-17-44-268.
 2. Konkurs trwa w okresie od 17.07.2023 r. do 20.10.2023 r.
 3. Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania 2-minutowych filmów pokazujących miasto Kielce, w nieszablonowy, nowatorski sposób, oraz wyróżnienie ich autorów.
 4. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej https://euroshorts.eu/miasta/kielce/. Na tej stronie jest dostępny regulamin konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą również wziąć udział w konkursie, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

III. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrealizowanie 2-minutowego filmu poświęconego wybranej ulicy Kielc, jej architekturze, mieszkańcom, atmosferze, oraz umieszczenie go w Internecie i przesłanie Organizatorowi adresu internetowego („linku”) do tego filmu.
 2. Pod pojęciem „ulica” na potrzeby Konkursu zawierają się też inne elementy struktury miejskiej, takie jak: „aleja”, „plac”, „skwer”, „rondo” lub „rynek”.
 3. Technika realizacji jest dowolna, gatunek dowolny (fabularny, dokumentalny, animowany, eksperymentalny). Bezwzględnie wymagane jest zachowanie czasu emisji filmu – dokładnie 2 minuty.

Konkurs odbywa się wg następującej procedury:

 1. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej https://euroshorts.eu/miasta/kielce/. W zgłoszeniu podaje swoje imię i nazwisko (i ewentualnie nazwę grupy filmowej, którą reprezentuje), kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, a także podaje ulicę, którą chciałby zarezerwować do filmowania
 2. Każdy uczestnik może zarezerwować tylko jedną ulicę. (Wyjątek stanowi ulica Sienkiewicza, którą może zarezerwować maksymalnie troje uczestników).
 3. Zarezerwowanie ulicy do filmowania obliguje Organizatora do niezwłocznego opublikowania nazwy tej ulicy na liście przygotowywanych filmów. Oznacza to, że żaden inny Uczestnik konkursu nie będzie mógł nakręcić filmu o tej ulicy. Jeśli więcej osób złoży wniosek o rezerwację danej ulicy, Organizator przyzna możliwość jej sfilmowania Uczestnikowi, który był pierwszy, według kolejności odebrania zgłoszeń przez Organizatora. (W przypadku ulicy Sienkiewicza- trojgu pierwszych Uczestników).
 4. Wysłanie zgłoszenia obliguje Uczestnika do zrealizowania filmu o czasie trwania: 2 minuty.
 5. Po zrealizowaniu filmu Uczestnik umieszcza go w jednym z dostępnych w Internecie serwisów do publikacji materiałów video (na przykład: vimeo.com lub youtube.com) i najpóźniej do 18 października 2023 (środa), godz. 23.59 wysyła pocztą e-mail na adres miasta@euroshorts.eu odnośnik internetowy („link”) do swojego filmu.
 6. Organizator konkursu może, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, umieszczać filmy na stronie: https://euroshorts.eu/miasta/kielce/ lub na innych stronach związanych z konkursem, pobierając kod html lub plik z filmem ze strony, na której film będzie opublikowany.
 7. Organizator konkursu powoła Jury, które oceni zrealizowane filmy. Członkami Jury mogą być filmoznawcy, filmowcy i animatorzy kultury.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 października 2023 (piątek) o godz. 18.00 w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. Dla uczestników konkursu wstęp na ten seans jest bezpłatny.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

IV. Prawa autorskie

A/ Wysyłając Organizatorowi „link” do filmu uczestnik Konkursu oświadcza, że jego film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych ani autorskich lub pokrewnych.

Zgłoszenie filmu do konkursu i przesłanie Organizatorowi linku do filmu oznacza, że:

 1. Zgłaszający jest autorem filmu lub przedstawicielem grupy twórczej, która zrealizowała film i że posiada bądź reprezentuje posiadaczy pełnych autorskich praw majątkowych do filmu na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 2. Zgłaszający uzyskał zgodę osób, której wizerunek pojawia się w filmie, na udział w filmie oraz że użyte w filmie utwory, artystyczne wykonania, materiały wideo i audio, są jego własnością lub zostały użyte za zgodą właścicieli.
 3. Udział lub wygrana w konkursie nie oznacza konieczności przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonego filmu. Uczestnik, wysyłając Organizatorowi „link” do filmu, wyraża jedynie zgodę na niewyłączną prezentację swojego filmu w ramach projektu „Filmujemy Miasta!”, w nieograniczonym czasie i terytorium.

V. Nagrody

W konkursie zostaną przyznane symboliczne nagrody rzeczowe lub finansowe, ufundowane przez Organizatora lub Partnerów Konkursu.

Dokładny wykaz nagród będzie publikowany i aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Konkursu https://euroshorts.eu/miasta/kielce/.

Od nagród finansowych Organizator w razie potrzeby odliczy zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z przepisami.

VI. Publikacja filmów

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że filmy mogą zostać przez Organizatora umieszczone na stronie internetowej: https://euroshorts.eu/miasta/kielce/ i wyrażają na to zgodę. Organizator ma też prawo do projekcji zgłoszonych i nagrodzonych filmów w ramach innych projektów własnych, oraz do promowania filmów, publikacji kadrów z filmów i not biograficznych o autorach.

VII. Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając udział w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 3/10, 00-640 Warszawa, adres e-mail: fmk@fmk.art.pl).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od dnia jego zakończenia a następnie nie będą dalej przetwarzane.
 6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VIII. Reklamacje

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia.

IX Postanowienia końcowe

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres e-mail: miasta@euroshorts.eu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

13.07.2023 r.

Filmujemy Kielce! edycja 9
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Kielce.
Współorganizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach